Home Contact Abonare Mobil

 arata telefon , arata mobil
 arata email
            CAUTA

 OLDEN SERV CONSULT S.R.L.
duminica, 18 Feb 2018 | 10:49
 
 


Noutati

Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social
ONRC- Conditii pentru a beneficia de programul ce acorda 10.000 euro tinerilor debutanti in afaceri
Guvernul stimulează afacerile tinerilor pnă n 35 de ani
Cazierul fiscal va cuprinde şi fapte legate de insolvabilitate şi inactivitate
Cazierul fiscal: o necesitate a anului 2010?
avantaj : pfa sau inteprindere individuala
Actele necesare demararii procedurilor pentru O.R.C. in conditiile aplicarii O.G. 44/2008:
PFA, INTEPRINDERE INDIVIDUALA SI INTEPRINDERE FAMILIALA
Transformarea formei juridice a unei societati comerciale

reclama

  Cazierul fiscal va cuprinde şi fapte legate de insolvabilitate şi inactivitate

Această măsură urmăreşte limitarea blocajelor financiare prin lipsirea contribuabililor cu risc fiscal ridicat de posibilitatea dezvoltării de noi afaceri


Pe lângă infracţiunile şi contravenţiile din legile fiscale, financiare sau vamale, în cazierul fiscal vor fi înscrise şi anumite date legate de insolvabilitate, precum şi inactivitatea fiscală. Această măsură are repercusiuni în mai multe planuri, întrucât cazierul fiscal se cere la înfiinţarea unei întreprinderi comerciale, asociaţii, fundaţii, la autorizarea unei activităţi independente etc. Măsura a fost luată prin OUG 46/2009, însă procedurile de aplicare au fost stabilite prin Ordinul MFP 2943/2009, în vigoare din 10 noiembrie.
Cazierul fiscal este un  mijloc de evidenţă şi urmărire a discipli­nei financiare a contribuabililor. În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fi­zice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au să­vârşit fapte sancţionate de le­gile fiscale, financiare, vama­le sau cele care privesc disciplina financiară.
Potrivit noilor reglemen­tări, pe lângă aceste fapte, în cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:
a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, rămasă de­fi­nitivă în sistemul căilor ad­ministrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, du­pă caz;
b) inactivitatea fiscală, de­clarată potrivit legii. Inacti­vi­tatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

Înscrierea răspunderii solidare
Prin înscrierea răspunde­rii solidare în cazierul fiscal, un număr mult mai mare de contribuabili vor trebui să su­porte consecinţele „deţinerii” unui asemenea cazier.
Potrivit Codului de procedură fiscală, pentru obliga­ţii­le de plată restante ale debi­to­rului declarat insolvabil, răs­pund solidar cu acesta urmă­toa­rele persoane:
a) persoanele fizice sau ju­ridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolva­bi­lităţii, cu rea-credinţă, dobândesc în orice mod active de la debitorii care îşi provoacă astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte per­soane care au provocat in-solvabilitatea persoanei juri­di­ce debitoare prin înstrăi­na­rea sau ascunderea cu rea-cre­dinţă, sub orice formă, a bu­nurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia.
Persoana juridică răspun­de solidar cu debitorul decla­rat insolvabil sau declarat in­solvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control co­mun cu debitorul, dacă desfă­şoară efectiv aceeaşi activitate sau aceleaşi activităţi ca şi debitorul şi dacă sunt îndeplinite anumite condiţii stabilite de lege.


Inactivitatea fiscală nu se confundă cu cea temporară
A doua categorie de fapte care se vor trece în cazierul fis­cal se referă la inactivitate.    
Avocatul Roxana Lucaci, de la ŞOVA & Partners, atrage atenţia asupra faptului că „inactivitatea fiscală nu se confundă cu inactivitatea tem­porară, înscrisă în Regis­trul Comerţului din iniţiativa contribuabilului. Pentru a­ceas­tă categorie de contribuabili, Ordinul preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Ad­mi­nis­trare Fiscală nr. 1.221/2009 stabileşte un regim de decla­rare derogatoriu, în temeiul căruia aceştia sunt excluşi de sub incidenţa procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor şi de impunere din oficiu, drept pentru care aceş­tia nu pot fi incluşi în lista contribuabililor declaraţi inactivi”.
Contribuabilii vor fi decla­raţi inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele con­diţii:
a) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Aceste două fapte sunt sanc­ţionate ca infracţiuni de Legea nr. 241/2005 pentru pre­­­venirea şi combaterea e­va­­ziunii fiscale, sub forma sus­tragerii de la efectuarea ve­ri­fi­cărilor financiare, fiscale sau vamale, prin ne­de­cla­ra­rea, de­clararea fictivă ori de­clara­rea inexactă cu pri­vire la se­diile principale sau se­cunda­re ale persoane­lor verificate, spune Roxana Lucaci.

Cadrul legal 
Înscrierea în cazierul fiscal a persoanelor fizice şi ju­ri­dice a inactivităţii fiscale şi a atragerii răspunderii soli­da­re cu debitorul declarat in­solva­bil sau insolvent fac parte din OUG 46/2009, care modifică Or­donanţa Guver­nului nr. 75/2001 privind or­ga­nizarea şi funcţionarea ca­zierului fiscal. Ca urmare a Ordinului Ministerului Fi­nan­ţelor Pu­bli­ce nr. 2943/ 2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009) va în­cepe înscrie­rea efectivă a acestor fapte în cazierul fiscal deoarece s-au aprobat mode­lul şi conţi­nu­tul formularisticii necesare pentru solicita­rea şi comunicarea datelor în­scrise în ca­zierul fiscal, în sen­sul că se introduc noi formulare în vederea înscrierii, res­pectiv a actualizării în­scrie­­­rilor în cazierul fiscal a inacti­vităţii fiscale şi a atra­gerii răs­pu­n­de­rii solidare cu debi­to­rul de­clarat insolvabil sau in­solvent.

Consecinţele noilor înscrieri în cazierul fiscal asupra contribuabililor
Avocat Roxana Lucaci, Şova & Partners
După cum prevede, în mod expres, art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/ 2001, republicată, în cazul existenţei unor înscrieri în cazierul fiscal, judecătorul delegat, instanţele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează ur­mă­toa­rele operaţiuni:
(a) înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;
(b) înscrierea asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;
(c) autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
(d) cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;
(e) numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi cooptarea de noi asociaţi sau ac­ţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.
Pe de altă parte, înscrierea în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau in­solvent urmăreşte eliminarea fenomenului de evaziune fiscală prin înfiinţarea succesivă de noi societăţi de către administratorii şi acţionarii declaraţi răspunzători, prin decizii de atragere solidară a răspunderii, de acumulare a unor datorii bugetare semnificative de către societăţile pe care le administrează sau controlează.
În consecinţă, prin înscrierea în cazierul fiscal a inactivităţii fiscale, respectiv a atragerii răspunderii solidare cu de­bitorul declarat insolvabil sau insolvent se urmăreşte limitarea blocajelor financiare prin lipsirea contribuabililor cu risc fiscal ridicat de posibilitatea dezvoltării de noi afaceri atât timp cât nu îşi îndeplinesc obligaţiile declarative şi contributive faţă de Fisc.


http://www.sfin.ro/articol_18240/cazierul_fiscal_va_cuprinde_si_fapte_legate_de_insolvabilitate_si_inactivitate.html


 
 
CONTACT OLDEN SERV CONSULT S.R.L.

 arata tel , arata mobil
 arata email
 
reclama
powered by AAZ.ro © 2011 | Contul meu | Ajutor | ANPC | Creati-va propriul magazin virtual pe aaz.ro

 
X