Home Contact Abonare Mobil

 arata telefon , arata mobil
 arata email
            CAUTA

 OLDEN SERV CONSULT S.R.L.
duminica, 18 Feb 2018 | 10:48
 
 


informatii

AN NOU plin de impliniri !
sediul social MODIFICAT in baza OUG.54/2010
Finantari nerambursabile pentru IMM - POS CCE
Transformarea formei juridice a unei societati comerciale

reclama

  Transformarea formei juridice a unei societati comerciale

Inregistrarea mentiunilor privind transformarea formei juridice a unei societati comerciale in Registrul Comertului presupune depunerea unei documentatii la Oficiul Registrului Comertului, in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespundenta. Solutionarea cererii revine in sarcina judecatorului delegat.

Cererea de inregistrare a mentiunilor privind transformarea formei juridice a unei societati comerciale (in original) in Registrul Comertului, potrivit art. 205 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente:
1.Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic sau
actul aditional la actul constitutiv, original);
2. Actul constitutiv, corespunzator noii forme juridice de societate (original);
3. Certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele (original);
4. Daca este cazul: alte acte doveditoare - declaratii pe proprie raspundere ale asociatilor/actionarilor nou cooptati/
administratorilor sau cenzorilor nou numiti (originale), specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali (original),
dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social (copii) etc.;
5. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
- persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1 - original);
- persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitarveterinar,
protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2 - original).
6. Daca este cazul:
- alte avize prealabile prevazute de legile speciale (copie);
- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Documentele se depun la Oficiul Registrului Comertului (ORC) in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta. Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a
numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.

In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un
traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Precizari privind documentatia necesara


Hotararea adunarii generale va contine: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate. In cazul in care actul
modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat.

Actul constitutiv va cuprinde, dupa caz, clauzele prevazute de art. 7 sau 8 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de noua forma juridica a societatii comerciale.

In cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, actul constitutiv trebuie sa cuprinda, potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990:
a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
f) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
h) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
i) durata societatii;
j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
#PAGEBREA#

In schimb, conform art. 8 din Legea societatilor comerciale, actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;
e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator;
g) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
h) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;
i) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
j) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
k) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
l) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar;
m) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
n) durata societatii;
o) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
p) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
r) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
s) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
t) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
u) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Actul modificator si actul constitutiv vor avea forma autentica doar in cazul modificarii formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla. In celelalte cazuri este suficienta darea de data certa, acordata, in conditiile legii, de catre notarul public sau de catre serviciul de asistenta din cadrul ORC, atestarea de catre avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata sau incheierea actului sub semnatura privata.

Declaratiile date pe propria raspundere de catre persoanele care, potrivit legii, au aceasta obligatie, pot fi facute in forma
autentica de notarul public, in forma atestata de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata, sau cu darea de data certa
prin serviciile de asistenta din cadrul ORC.

Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii se depun la oficiul registrului comertului odata cu cererea de
inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului
delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura.

_______

Surse:

- Oficiul National al Registrului Comertului

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

 
 
CONTACT OLDEN SERV CONSULT S.R.L.

 arata tel , arata mobil
 arata email
 
reclama
powered by AAZ.ro Ā© 2011 | Contul meu | Ajutor | ANPC | Creati-va propriul magazin virtual pe aaz.ro

 
X